CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

9. zasedání Výboru pro hodnocení POPs

Společné jednání Výboru pro hodnocení POPs (POPRC) a Výboru pro přezkum chemických látek (CRC) se uskutečnilo v sídle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) v Římě ve dnech 14.–18. 10. 2013 a 21.–24. 10. 2013. Jednání se účastnili 2 členové Výboru pro hodnocení POPs z České republiky – prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., pro něhož to bylo poslední jednání za posledních 10 let, a nový člen výboru za ČR RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., který bude Českou republiku ve Výboru zastupovat v letech 2014–2018.


POPRC na svém 9. zasedání přijal 9 rozhodnutí. Projednal rizikový profil dvou průmyslově využívaných chemikálií – polychlorované naftaleny (PCN), hexachlorbutadien (HCBD) a doporučil je k zařazení do příloh A a C úmluvy na dalším zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o POPs (plánováno v Ženevě, 4.–15. 5. 2015). Další projednávanou látkou byla nová kandidátská látka decaBDE (dekabromdifenylether), u níž Výbor rozhodl, že splňuje kritéria přílohy D. Pro další zasedání Výboru tak pracovní skupina pro decaBDE připraví rizikový profil látky k dalšímu posouzení. Další projednávanou kandidátskou látkou je pentachlorfenol, jeho sole a estery – Výbor projednal a schválil posun do dalšího kola hodnocení, na příští jednání se připraví hodnocení řídicích opatření (management options). V případě kandidátské látky dikofol Výbor nedosáhl shody v rizikovém profilu a rozhodnutí o této látce odložil na své zasedání v roce 2014.

Výbor rovněž projednal a schválil podkladové materiály pro pokyny k alternativám PFOS a jejich hodnocení, pokyny pro využití dopadů klimatických změn při hodnocení kandidátských POPs a spoluprací s vědeckými výbory dalších úmluv o chemických látkách (Rotterdamská a Basilejská) a pokyny usnadňující účast smluvních stran úmluvy na činnosti POPRC a využití projednávaných informací.

Další rozpracované úkoly POPRC se budou na projednání až v roce 2015 – na 8. zasedání výboru v roce 2012 se neúspěšně projednával i aktualizovaný rizikový profil pro chlorované uhlovodíky s krátkým řetězcem (SCCP). Po dlouhé diskuzi bylo jeho další projednávání/rozhodnutí odloženo o tři roky (tj. zasedání POPRC 11 v roce 2015) s cílem shromáždit nové informace podporující jeho přijetí do příloh úmluvy.

20. října se konalo první společné zasedání obou expertních výborů Stockholmské a Rotterdamské úmluvy k posílení vědecké spolupráce. Ustavilo mezioborovou pracovní skupinu, která připraví pokyny pro smluvní strany, jak postupovat, pokud je v rámci přezkumu (Rotterdamské úmluv) projednávána látka, která je již zařazena do Stockholmské úmluvy.

Zdroj fotografií: IISD/Earth Negotiations Bulletin (http://www.iisd.ca/chemical/pops/poprc9/intro.html)

 


Zpět