CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Budoucnost sdružené stanice v Košeticích – mezinárodní konference

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Ústav globální změny AVČR – projekt CzechGlobe a Český hydrometeorologický ústav společně uspořádali mezinárodní konferenci "Košetice 25 a slavnostní otevření Sdružené stanice Košetice – Křešín u Pacova".


Konference, která se konala v Humpolci 17.–19.června 2013, připomněla 25 let monitorování složek životního prostředí v pozaďové stanici Košetice, ale také nastínila budoucnost sdružené stanice. Účastníci konference navštívili novou stanici 17. června a mohli se přesvědčit o 250 metrů vysokém atmosférickém stožáru, který sleduje výskyt a dálkový přenos látek v různých vrstvách atmosféry (skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a základních meteorologických charakteristik). Toto zařízení je součástí sítě atmosférických stanic evropské výzkumné infrastruktury ICOS.

RECETOX, CzechGlobe a ČHMÚ rovněž na konferenci, která se věnovala možnostem propojení zařízení, jejich koordinaci a vzájemné využití dat tak, aby podporovaly co nejkvalitnější výzkum, podepsali memorandum o spolupráci a vytvoření českého projektu ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure network). Projekt by měl být v nejbližší době zařazen do české cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur a všechny zainteresované strany se zasadí o jeho zařazení mezi evropské významné infrastruktury (ESFRI cestovní mapy) v nejbližší budoucnosti.

Košetická observatoř je unikátní stanice s dlouhodobým integrovaným monitoringem složek životního prostředí, která dlouhodobě přispívá do Evropského hodnoticího a monitorovacího programu (EMEP) cennými daty za střední Evropu. RECETOX stanici využívá od roku 1988, kdy se začalo s monitoringem perzistentních organických polutantů POPs a dalších toxických látek. K oběma institucím se postupně přidaly dva ústavy Akademie věd ČR – Ústav chemických procesů (ÚCHP, Praha), který se mezi jiným zabývá aerosoly, a nejnověji Institut globální změny s projektem CzechGlobe, aby využily expertizu z Košetic a propojily mezinárodní programy na jednom odběrovém místě.

 

     

 

Zpět