CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum píše úspěšný příběh Stockholmské úmluvy

Dne 31.července 2012 vyšla nová mezinárodní publikace Úspěšné příběhy Stockholmské úmluvy 2001-2011 (Success Stories: Stockholm Convention 2001-2011), kterou vydal Program OSN pro životní prostředí (UNEP) jako příspěvek k udržitelnému rozvoji. Publikace mapuje úspěchy první dekády existence Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs) ve 37 inspirativních příbězích na národní, regionální i globální úrovni.

Centrum pro výzkum toxických látek (RECETOX) zanechalo v publikaci výraznou stopu ve třech příbězích z České republiky jako Centrum, které pomáhá ostatním rozšiřovat znalosti a kapacity pro nakládání s chemickými látkami, zejména prostřednictvím pravidelných mezinárodních Letních škol o POPs (str. 81). Zkušenosti Centra získané za 25 let výzkumu POPs a jeho mezinárodní renomé posloužily jako katalyzátor pro Deklaraci předních světových chemiků (str. 34), kteří se v květnu 2011 sešli na pozvání Centra v Brně. Deklarace identifikuje problematická místa a potřeby globálního výzkumu toxických látek, aby světové společenství dokázalo účinněji reagovat na stav životního prostředí a chránit jej pro budoucí generace. A konečně na straně 102 Centrum na příběhu postupného naplňování závazků Stockholmské úmluvy v České republice přibližuje vývoj národních institucionálních a koordinačních mechanismů a nástrojů včetně víceúrovňového databázového systému GENASIS, jehož cílem je lepší využití monitorovacích dat, znalostí a informací na národní úrovni k podpoře řešení prioritních otázek souvisejících se zdravím a životním prostředím. Řada dalších příběhů v publikaci zmiňuje další aktivity Centra, neboť Česká republika prostřednictvím Centra pro výzkum toxických látek patří mezi nejvýznamnější a nejrespektovanější partnery při implementaci Stockholmské úmluvy.

Success stories: Stockholm Convention 2001 – 2011

Success stories: Stockholm Convention 2001 – 2011

Zpět