CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Jim Willis - výkonný tajemník globálních smluv k chemickým látkám v Brně

Jim Willis - výkonný tajemník globálních smluv k chemickým látkám v Brně
Zdroj fotografie: www.pops.int

Brno a Masarykovu univerzitu navštíví 8. října 2012 vysoký představitel Programu OSN pro životní prostředí. Jim Willis je výkonný tajemník Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy - globálních smluv, které chrání zdraví a životní prostředí před účinky toxických chemických látek. Přijede při příležitosti slavnostního otevření nové výzkumné infrastruktury Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity, které od roku 2009 pracuje jako Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií. Jim Willis se v odpoledních hodinách zúčastní veřejné diskuse o roli vědy a aplikaci vědeckých výsledků při ochraně životního prostředí a lidského zdraví na mezinárodní úrovni.

Jim Willis je vysoký představitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), sekce chemických látek. Celou svou kariéru se věnoval problematice chemických látek, v období 1984-1995 a 2004-2011 v Agentuře pro ochranu životního prostředí USA (USEPA). V letech 1995-2004 byl ředitelem sekce UNEP k chemickým látkám, kde nastavil stávající aktivity týkající se rtuti, nebezpečných toxických látek a chemické bezpečnosti. Od dubna 2011 je v rámci procesu posílení spolupráce a koordinace mezi globálními úmluvami k chemickým látkám společným výkonným tajemníkem Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy. Úkolem společného tajemníka těchto úmluv je vylepšit stávající využití finančních, lidských a jiných zdrojů a zlepšit celosvětové nakládání s chemickými látkami.

Česká republika od roku 2009 hostí Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy. Regionální centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a svými vědeckými aktivitami si vybudovalo velmi dobré jméno na mezinárodní úrovni. Poskytuje dlouhodobou podporu 23 zemím střední a východní Evropy a slouží jako strategický partner pro více než 30 zemí Afriky a Asie a je projektovým partnerem UNEP, UNIDO a UNDP v projektech budování kapacit v rozvojových zemích. Odborníci Centra jsou zváni k řešení projektů a Centrum navrhuje laboratorní infrastruktury a koordinuje měřící sítě v Evropě, Africe a Asii. Organizuje také konference, semináře a tréninkové programy.

Diskuse s Jimem Willisem proběhne od 15.30 v posluchárně ve 2. patře nového pavilonu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, pavilonu A29, Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích.


Basilejská úmluva kontroluje pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamská úmluva upravuje postup předchozího souhlasu pro vybrané chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmská úmluva reguluje nakládání s perzistentními organickými polutanty (POPs).

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech je globální právní nástroj k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před 22 perzistentními organickými polutanty (POPs). Úmluva upravuje výrobu, použití, dovoz a vývoz a nakládání s odpady. Součástí úmluvy je rovněž povinnost podávání zpráv, monitoring výskytu POPs a hodnocení účinnosti přijatých opatření. Úmluva byla podepsána ve Stockholmu v roce 2001, vstoupila v platnost v roce 2004 a v březnu 2012 měla 176 smluvních stran. Její sekretariát sídlí v Ženevě. Další informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách úmluvy.

POPs jsou člověkem vyrobené chemické látky, které přetrvávají v životním prostředí nedotčeny po dlouhou dobu, jsou široce rozšířeny v rámci celé planety a hromadí se v tukových tkáních člověka a živočichů. Jejich působení na zdraví může mít vážné důsledky včetně některých typů nádorových onemocnění, vrozených vývojových vad, poruch imunitního a reprodukčního systému. Vzhledem k jejich přenosu na velké vzdálenosti žádná země samostatně nedokáže ochránit své obyvatele a životní prostředí před POPs, a proto je nezbytná spolupráce na mezinárodní úrovni.


Další informace jsou k dispozici u Kateřiny Šebkové (tel: 549 492 859, sebkova@recetox.muni.cz)

Zpět