CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Konference Ovzduší 2013

Ve dnech 15.-17.4.2013 proběhla v hotelu Santon na Brněnské přehradě česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2013, kterou pořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem a firmou TOCOEN, s.r.o. Oficiálními sponzory konference byly společnosti Českomoravský cement a.s. – Heidelberg Cement Group a SIAD Czech spol. s.r.o.


11.ročník Ovzduší 2013 představuje tradiční setkání českých a slovenských odborníků. Cílem konference je přispět k výměně zkušeností a nových poznatků, navazování kontaktů a k přípravě společných vědeckých, odborných či komerčních projektů k problematice ochrany ovzduší. Zaměření konference je široké – od zdrojů znečištění a různých typů polutantů, metody stanovení, monitoring a emisní inventury po hodnocení rizik a dopadů na člověka a prostředí spojených se znečištěním ovzduší a legislativní opatření a jejich plnění v obou zemích.

Konferenci zahájil ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, profesor Ivan Holoubek, a ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Ing. Jan Kužel, který přednesl úvodní přednášku aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší. Na ni navazoval blok související se Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech a aktivitách Národního centra pro perzistentní polutanty a Regionálního centra Stockholmské úmluvy. 102 účastníci dále absolvovali tři dny přednášek v šesti sekcích (atmosférické aerosoly a částice v atmosféře, antropogenní a přírodní zdroje znečištění atmosféry a emisní inventury, stav znečištění atmosféry ČR a SR, vliv znečištění na člověka a biotické složky prostředí, 25 let Košetic a projekt MONAIRNET. Součástí konference byla i prezentace plakátových sdělení a odborný program doplnil společenský večer.

Jedním z výstupů konference je sborník všech příspěvků v tištěné podobě (ISBN 978-80-210-6203-0). Další informace o konferenci jsou k dispozici na stránkách konference, včetně jejího programu.

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Českomoravský cement a.s. Český hydrometeorologický ústav Praha a pobočka Brno TOCOEN, s.r.o.
 

 

Zpět