CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

MONET REGION

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Národním POPs Centrem České republiky a Ministerstvem životního prostředí uspořádalo dne 15.3. 2011 jednodenní seminář MONET REGION. Seminář byl určen pro pracovníky odborů životního prostředí krajských a obecních úřadů.

Na semináři byly poprvé prezentovány výsledky krajských studií kontaminace volného ovzduší perzistentními organickými polutanty MONET REGION realizovaných Centrem s podporou projektu VaV MŽP na území celé republiky. Byly podrobně diskutovány výsledky měření polyaromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů (např. DDT) v jednotlivých regionech, včetně srovnání různých typů lokalit v jednotlivých krajích.

Současně byli účastníci seznámeni s mezinárodními úmluvami o chemických látkách, souvisejícími synergickými rozhodnutími a s možností využití veřejně přístupného informačního systému GENASIS pro analýzu a interpretaci výsledků (nejen) monitorovacích sítí MONE

Program semináře.pdf

Leták semiář.pdf

MONET REGION MONET REGIONMONET REGION

MONET REGION

Zpět