CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Nový globální informační portál zpřístupněn veřejnosti

Projektový tým složený z expertů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy univerzity úspěšně dokončil vývoj komplexního softwarového a vizualizačního nástroje a 22. února 2013 zpřístupnil globální informační portál o hladinách perzistentních organických polutantů (POPs) ve světě ve volném ovzduší a v lidských tkáních (mléko, krev).


Portál www.pops-gmp.org  byl po schválení experty – členy Globální koordinační skupiny (GCG) a regionálních organizačních skupin (ROG) pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy a sekretariátem Stockholmské úmluvy – zpřístupněn v plné šíři. Bude jej využívat zejména Program OSN pro životní prostředí (UNEP) pro sledování účinnosti přijatých opatření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, ale i světová odborná a laická veřejnost.

Internetové stránky umožňují vizualizaci a analýzu dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (GMP). První sběr dat koncentrací POPs ve sledovaných matricích proběhl v roce 2008 a výsledky byly publikovány v pěti regionálních monitorovacích zprávách. Tým RECETOX a IBA v roce 2011 zpracoval rozsáhlou analýzu dat a na jejím základě a za pověření UNEP v roce 2012 navrhl a připravil analytické a vizualizační nástroje portálu. Nejdůležitější výstupy analýzy monitorovacích zpráv z hlediska struktury, geografického pokrytí, možnosti hodnocení časových řad a celkové kvality dat jsou uvedeny v sekci GMP reports analysis.

Samostatným modulem portálu je on-line vizualizace dat z GMP reportů doplněná o data z dalších zdrojů, zejména velkých environmentálních monitorovacích programů, na něž monitorovací zprávy GMP odkazují (EMEP, AMAP, IADN). Vizualizace obsahuje tři popisné nástroje (geografické pokrytí v čase a dostupnost dat podle jednotlivých látek POPs a let) a tři nástroje analytické (hodnoty reportované z pozaďových lokalit, ukázku aplikace 6stupňové validace dat z monitoringu volného ovzduší a meziregionální variabilitu v koncentracích vybraných látek).

Grafické výstupy lze exportovat ve formě PNG souborů a podkladová data jsou k dispozici ve formátu pro zpracování v MS Excel.

 

Zpět