CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby diplomových prací studentů Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí v Centru

Ve dnech 7. a 8. června 2012 se uskutečnily obhajoby diplomových prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

První den byl věnován obhajobám studentů oboru Chemie životního prostředí. Komise posoudila celkem deset diplomových prací zaměřených na persistentní organické látky a jejich zdroje kontaminující vnitřní prostředí, stanovení perfluorovaných látek, alkylfenolů a polárních pesticidů v životním prostředí a také stanovení biodostupnosti POPs v sedimentech. Další práce studovaly residua těžby a zpracování ropy v půdách, kvalitu městského a venkovského ovzduší pomocí monitoringu borového jehličí a nové polutanty ve vodách pomocí terénních pasivních vzorkovacích zařízení.

Ve dnech 7. a 8. června 2012 se uskutečnily obhajoby diplomových prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Ve dnech 7. a 8. června 2012 se uskutečnily obhajoby diplomových prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Následující den probíhal ve znamení Ekotoxikologie, kdy své práce obhajovalo celkem šest studentů. Diplomové práce byly věnovány výzkumu hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vod, stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotitů a bioindikaci toxického znečištění tekoucích vod na základě citlivosti jednotlivých taxonů a společenstev vodních bezobratlých. Další práce zkoumaly přestupy chemických látek přes kůži, vliv povrchové aplikace vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě a reprodukční testy toxicity s Caenorhabditis elegans.

Ve dnech 7. a 8. června 2012 se uskutečnily obhajoby diplomových prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Zpět