CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

RECETOX pořádá v Srbsku pilotní testování nových Pokynů pro aktualizaci Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy pro perzistentní organické

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy, Srbskou Chemickou Agenturou a Ministerstvem životního prostředí Srbska pořádají v Bělehradě třídenní seminář k aktualizaci Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy (NIP) v souvislosti se zařazením nových látek do úmluvy.
Široké spektrum národních zainteresovaných osob se prostřednictvím přednášek a zacílených skupinových cvičení blíže seznámí s dostupnými Pokyny, materiály, nástroji, které jim významně rozšíří znalosti o nově zařazených perzistentních organických polutantech (POPs) do Stockholmské úmluvy a krocích, které je potřeba na národní úrovni podniknout, aby mohl vzniknout aktualizovaný NIP. Tento seminář je první testování svého druhu pro potřeby Stockholmské úmluvy. Cílem je zlepšit kvalitu podpůrných materiálů a zrychlit tak celosvětovou implementaci Úmluvy.
Projektový tým složený ze zástupců RECETOX, sekretariátu Stockholmské úmluvy a mezinárodních expertů podle připomínek vznesených na jednání dále upraví připravené aktualizované Pokyny pro aktualizaci NIP, aby mohly být od první poloviny roku 2012 celosvětově používány.

RECETOX pořádá v Srbsku pilotní testování nových Pokynů pro aktualizaci Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy pro perzistentní organické polutanty

Zpět