CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

RECETOX školil v Číně

RECETOX školil v Číně

Sekretariát Stockholmské úmluvy připravil ve spolupráci s Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v Pekingu a s dalšími experty dva tréninkové semináře pro potřeby Číny i dalších rozvojových zemí. RECETOX byl na jednání přizván jako Regionální centrum Stockholmské úmluvy a jako pracoviště s významnou expertizou pro vypracovávání inventur a stanovování obsahů nových perzistentních organických polutantů (fluorovaných i bromovaných látek) ve výrobcích a ve vnitřním prostředí.


První seminář se věnoval typům a obsahu perzistentních organických polutantů ve výrobcích a možnosti jejich vyřazení z výrobků v rozvojových zemích ("Project on the Sound Management of POPs in Articles and Phasing-out Opportunities in Emerging Countries"). Ve dnech 22-24. srpna 2013 se ho zúčastnili zástupci vlád (zejména Číny), neziskového sektoru a dalších regionálních center Stockholmské úmluvy ze 14 zemí světa.

Jitka Bečanová z RECETOX na jednání představila výsledky pilotní studie Centra zaměřené na obsah perfluorovaných látek v materiálech používaných ve vnitřním prostředí a ve stavebních materiálech. Zároveň informovala o studiích, které v Centru proběhly, nebo se připravují a souvisí s obsahem perfluorovaných povrchově aktivních látek a bromovaných (a jiných) zhášečů hoření ve vnitřním prostředí.

Cílem druhého jednání o aktualizaci Národních implementačních plánů a inventurách dioxinů a furanů (Global Workshop on Updating National Implementation Plans, including Updating and Revising PCDD/PDCF Inventories) ve dnech 26-28.srpna 2013 bylo seznámit účastníky s vlastnostmi a hlavním/potenciálním výskytem v životním prostředí včetně výrobků. RECETOX do tohoto jednání přispěl s přednáškou o vlastnostech perfluorovaných látek (odvozených od PFOS) a dále pak přednáškou a cvičením, které představovalo kroky vedoucí k vypracování národní inventury pro fluorované látky. Účastníci rovněž získali informace o činnosti centra RECETOX a možnostech stáží na našem pracovišti.

 


Zpět