CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Účast na sedmém zasedání Komise pro posouzení persistentních organických polutantů (POPRC-7) v Ženevě

Ve dnech 10. – 14. října 2011 se ve švýcarské Ženevě uskutečnilo sedmé zasedání Komise pro posouzení persistentních organických polutantů v rámci Stockholmské úmluvy (POPRC-7 Persistent Organic Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention). Zasedání se zúčastnilo více než 105 odborníků včetně Prof. Ivana Holoubka, ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Konkrétně zde jednalo 29 z celkem 31 členů Komise, 47 vládních a politických pozorovatelů a 18 zástupců z nevládních organizací.

Během zasedání komise POPRC-7 schválila 12 rozhodnutí, a to postoupení chlorovaných naftalenů a hexachlorobutadienu (HCBD) do fáze hodnocení rizik, doporučení zahrnout hexabromocyklododekan (HBCD) do annexů A, B a/nebo C Stockholmské úmluvy, efektivní spoluúčast na práci komise, vyhodnocení alternativ DDT a endosulfanu a také perfluorooktanové sulfonové kyseliny (PFOS) v otevřených aplikacích a možné dopady persistentních látek na klimatické změny.

Komise POPRC-7 také ustanovila 9 pracovních skupin, které se budou zabývat HBCD, HCBD, chlorovanými naftaleny, pentachlorfenolem včetně jeho solí a esterů, alternativami endosulfanu a DDT, alternativami PFOS v otevřených aplikacích, hodnocením rizik chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem, posuzováním toxických interakcí a vlivem klimatických změn na práci komise. Pracovní skupiny budou prezentovat své výsledky na příštím zasedání POPRC-8, které je plánováno na říjen roku 2012.

POPRC-7 summary.pdf

http://www.iisd.ca/chemical/pops/poprc7/10oct.html

Fotogalerie

Účast na sedmém zasedání Komise pro posouzení persistentních organických polutantů (POPRC-7) v Ženevě1 Účast na sedmém zasedání Komise pro posouzení persistentních organických polutantů (POPRC-7) v Ženevě

Zpět