CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výsledky 8. zasedání Výboru pro hodnocení POPs (POPRC-8)

Ve dnech 15.–19. října 2012 se v Ženevě uskutečnilo již osmé zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC-8 Persistent Organic Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention) v rámci Stockholmské úmluvy


 Zasedání se zúčastnilo více než 125 odborníků včetně člena POPRC za Českou republiku, prof. Ivana Holoubka, ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity. (POPRC8 se zúčastnilo 26 z celkem 31 členů Výboru, a pozorovatelé - 46 zástupců vlád, 36 zástupců z nevládních organizací, 7 mezivládních organizací, 1 zvaný expert a 9 pozorovatelů z dalších organizací).

Během zasedání Výbor schválil 12 rozhodnutí, která se týkají postoupení pentachlorofenolu (PeCP) včetně jeho solí a esterů do fáze hodnocení rizikových profilů, chlorovaných naftalenů (PCNs) a hexachlorobutadienu (HCBD) do fáze hodnocení rizik. Pro nadcházející jednání Konference smluvních stran v květnu 2013 vydal Výbor doporučení k zařazení hexabromocyklododekanu (HBCD) do přílohy A, a to s výjimkou jeho výroby a použití ve formě polystyrenu ve stavebnictví. Výbor dále doporučil hledat alternativy endosulfanu, DDT a PFOS (pro PFOS i v otevřených aplikacích) a zabývat se globálními následky POPs vzhledem ke klimatickým změnám planety. Navrhuje se dále rozvíjet výzkumný program týkající se bromovaných bifenyl éterů (PBDEs) a perfluorooktanové sulfonové kyseliny (PFOS) včetně jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu (PFOSF).

POPRC-8 ustanovil 6 pracovních skupin, které se budou zabývat PCNs, HCBD, PeCP včetně jejich solí a esterů, vlivem klimatických změn, zpracováním přílohy E, a hledáním dalších alternativ PFOS, jeho solí a PFOSF. Pracovní skupiny budou prezentovat své výsledky na příštím zasedání, POPRC-9, které je plánováno na říjen roku 2013. Návrh rizikovéh profilu chlorovaných uhlovodíků s krátkým řetězcem (SCCP) bude tématická pracovní skupina připravovat až po POPRC-9 v roce 2013.

Další informace

Zpět