CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečišťujících látek ve vodním prostředí

Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečišťujících látek ve vodním prostředí Metoda pasivního vzorkování představuje inovativní nástroj pro časově-integrované měření znečišťujících látek ve vodním prostředí. Tato metoda se ukazuje jako spolehlivý, robustní a finančně efektivní nástroj, který může být v budoucnu použit v monitorovacích programech po celé Evropě (http://water.europa.eu/ ). Pasivní vzorkovače umožňují sledování celé řady znečišťujících látek, jako jsou např. průmyslové kontaminanty, pesticidy, farmaka a jejich metabolity nebo chemikálie, které jsou součástí prostředků pro osobní hygienu.

Pasivní vzorkování je založeno na využití jednoduchých nemechanických zařízení, která jsou schopna akumulovat rozpuštěné znečišťující látky z vodního prostředí. Akumulace látek probíhá difuzí do vrstvy sorbentu, typicky během období několika dnů až týdnů. Znečišťující látky nahromaděné v exponovaných vzorkovačích jsou následně v laboratoři zanalyzovány.

Kalibrované vzorkovače je možné využít k měření representativní koncentrace kontaminantů ve vodě. Tyto vzorkovače mohou být použity za různých podmínek v povrchových, podzemních i odpadních vodách a zařízeních na úpravu vody, což je ideální pro sledování celého koloběhu vody, dokonce i ve vzdálených oblastech s minimální infrastrukturou.

V roce 2011 zorganizovala asociace referenčních laboratoří, výzkumných středisek a souvisejících organizací pro sledování nových znečišťujících látek v životním prostředí NORMAN (www.norman-network.net ) ve spolupráci s Evropskou komisí mezilaboratorní studii zaměřenou na praktické ověření metody pasivního vzorkování. Tato studie se zabývala sledováním několika skupin znečišťujících látek, včetně farmaceutik, polárních pesticidů, steroidních hormonů, fluorovaných povrchově aktivních látek a bromovaných zpomalovačů hoření ve vyčištěné odpadní vodě. Provedená studie má demonstrovat spolehlivost metody pasivního vzorkování ve srovnání s tradičním způsobem odběru vzorků vody. Cílem je usnadnit budoucí přijetí této metody k rutinnímu sledování kvality životního prostředí. Studie se zúčastnilo 29 laboratoří z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Na realizaci se významně podílelo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX Masarykovy university v Brně (www.recetox.muni.cz ).

Odkaz na video na portálu ChemPoint

Zpět