CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výzkumné programy projektu

Nástroje pro sledování distribuce chemických látek v prostředí

Vedoucí výzkumného programu: Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Studium přítomnosti, chování a dopadů chemických látek včetně prioritních polutantů v prostředí pomocí nových vzorkovacích technik a nových analytických metod v rámci budované centrální stopové laboratoře, realizace monitorovacích sítí, spolupráce s průmyslovými podniky, remediačními firmami, státní správou, WHO, orgány EU a OSN a podpora implementace mezinárodních úmluv v ČR.

Anotace |  Průběh činnosti výzkumného projektu


Procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí

Vedoucí výzkumného programu: Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Vývoj a aplikace prediktivních modelů distribuce znečišťujících látek v prostředí a evaluace jejich environmentálních a humánních rizik. Studium environmentálně relevantních chemických a fyzikálních procesů pomocí moderních metod organické fotochemie. Fotochemické aplikace pro biochemickou, biologickou a klinickou praxi.

Anotace |  Průběh činnosti výzkumného projektu


Vývoj biosenzorů a biokatalyzátorů

Vedoucí výzkumného programu: Doc. Mgr. Jiří Damborský, Ph.D.

Studium moderních biotechnologií založených na enzymové katalýze a jejich aplikací v ochraně prostředí, lidského zdraví a při syntéze speciálních chemikálií a farmaceutik. Konkrétně vývoj biosenzorového systému pro sledování toxických halogenovaných látek, vývoj dekontaminačního kitu k neutralizaci zpuchýřujících chemických zbraní a vývoj robustních biokatalyzátorů včetně optimalizace jejich průmyslové výroby.

Anotace |  Průběh činnosti výzkumného projektu


Toxické účinky chemických látek a přírodních toxinů na živé organismy

Vedoucí výzkumného programu: Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Výzkum a vývoj nových typů biotestů a jejich využití při studiu širokého spektra účinků chemických látek na organismy v kontaminovaných komplexních matricích. Studium toxických účinků toxinů sinic na živé organismy a vývoj nových metod a technologií pro jejich detekci, prevenci výskytu a odstraňování.

Anotace |  Průběh činnosti výzkumného projektu


Environmentální rizika, modely a informační systémy

Vedoucí výzkumného programu: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

Rozvoj environmentálního modelování a analýzy dat z monitoringu i laboratorních experimentů a vývoj matematických modelů popisujících osud látek ve všech matricích. Jedním z výstupů je vytvoření e-learningového EcoRA tutoriálu a interaktivního veřejně-přístupného expertního systému umožňujícího vizualizovat souvislosti a příčiny environmentálních problémů a zdravotním stavem obyvatelstva.

Anotace |  Průběh činnosti výzkumného projektu