CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Environmentální rizika, modely a informační systémy

Vedoucí výzkumného programu: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.


křivkaHlavním cílem tohoto programu je vedle rozvoje metod analýzy rizik především vytvoření sofistikovaného interaktivního nástroje - environmentálního informačního systému, který bude nabízet dostatečně účinný systém managementu dat umožňující hledání souvislostí a příčin mezi problémy v životním prostředí, zdravotním stavem obyvatelstva a dalších aspektech lidské činnosti. Vývoj bude probíhat v oblastech environmentálního modelování a analýzy dat z environmentálního (chemického i toxikologického) monitoringu a laboratorních experimentů pomocí jednorozměrných a vícerozměrných statistických metod, metod strojového učení až po deterministické modely. Analýza biodiverzity a dat biomonitoringu pomocí analýzy valenčních charakteristik taxonů a struktury biologických společenstev využívající z největší míry přístupy stochastického prediktivního modelování a vícerozměrné analýzy dat bude představovat další směr výzkumu. Dále bude výzkum směřován na komplexní environmentální směsi a synergické a antagonistické působení jednotlivých látek, přičemž pro nové typy polutantů budou stanoveny indexy zdravotních rizik. Matematické modely zde budou kombinovány s experimentálními daty získanými v laboratorních a terénních studiích. Pro kvalitativní a kvantitativní popis negativního působení různých antropogenních polutantů a definování způsobů jeho snižování bude rovněž hodnocen životního cyklu výrobků a jejich environmentální bilance.

 

 

Zpět