CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Výzkumný program 5

Průběh výzkumného programu k 03/2011


V rámci přípravy expertního systému GENASIS (D5.4) byl spuštěn webový portál GENASIS (www.genasis.cz). Analytický modul portálu je propojen s databází environmentálních dat, která v první fázi obsahuje vybrané informace o koncentracích POPs ve volném ovzduší získaných v rámci mezinárodního programu EMEP metodou aktivního vzorkování a informací získaných v rámci monitorovací sítě MONET-CZ metodou pasivního vzorkování. Pilotní verze portálu je připravena pro testování softwarových nástrojů, které budou vyvíjeny v následujících etapách řešení projektu. Vývoj inovované metody hodnocení a interpretace humánních rizik, plynoucích z expozice POPs (D5.5) byl zahájen literární rešerší a datovou analytickou prací zaměřenou především na výskyt POPs v mateřském mléce, dietárních složkách a v dalších vybraných biologických matricích.

Plnění programu, milníky, indikátory

V reportovaném období byly provedeny přípravné práce ke spuštění první verze portálu www.genasis.cz, který bude součástí expertního systému GENASIS (D5.4). K tomu bylo potřeba vytvořit návrh obsahu a jeho uspořádání, grafického designu, funkcionality a zabezpečení webové stránky po veřejném spuštění. Celý portál můžeme rozdělit na tzv. textovou část a analytický modul vyvinutý pro interaktivní vizualizaci obsahu databáze. Obě součásti jsou v úvodní verzi portálu zaměřené na problematiku perzistentních organických polutantů (POPs).

V textové části lze najít hierarchicky uspořádané informace o perzistentních organických polutantech (POPsPEDIA), Stockholmské úmluvě, datových zdrojích a vybraných odborných tématech. Datovým základem analytického modulu je databáze (MS SQL), která v první fázi obsahuje verifikovaná a formátově sjednocená data koncentrací POPs ve volném ovzduší.

Pro další vývoj portálu i expertního systému byla započata rešerše technologií vhodných pro zobrazování a analýzy prostorových dat. V reportovaném období také proběhla také řada konzultací, schůzek a prezentací, jejichž účelem bylo zajištění přístupu k širšímu spektru environmentálních dat, představení první verze portálu odborné veřejnosti a institucím, které by se potenciálně mohly do vývoje systému GENASIS zapojit.

Ve spolupráci s UFZ–Helmholtz Centre for Environmental Research, Department of System Ecotoxicology byla provedena analýza potenciální expozice tekoucích vod z hlediska výskytu pesticidů v jejich povodí (srovnány dva modely) ve vztahu k biologickým indikátorům na úrovni struktury společenstev vodních bezobratlých. Výsledky studie byly prezentovány formou přednášky na mezinárodní konferenci Joint Meeting with NABS & ASLO (Santa Fe, USA).

V uplynulém období byly realizovány vstupní rešeršní studie možností hodnocení humánních rizik na základě výsledků analýz mateřského mléka na obsah vybraných POPs (včetně PBPK modelů). Dlouhodobým cílem tohoto dílčího úkolu je vývoj inovované metody hodnocení a interpretace rizik, plynoucích z expozice POPs (výstupy D5.5). K nejvýznamnějším expozičním cestám patří dietární expozice. Transport POPs do vybraných částí zeleniny je však poměrně omezený. Byly proto provedeny polní experimenty pro hodnocení tohoto transportu a byly srovnány s existujícími modely predikce a jejich využití pro následnou analýzu zdravotních rizik (viz výstupy). Dalším směrem vývoje hodnocení expozice v reálném prostředí je v tomto programu také využití pasivních vzorkovačů (PUF-based). V současné době probíhá vyhodnocení dlouhodobých experimentů pro kalibraci odběrů (v návaznosti na výzkumný program 1).

Výsledkem bude chemicky specifický model pro predikci expozičních koncentrací vybraných POPs v ovzduší, které budou následně použity pro charakterizaci humánních rizik. Současně probíhají dlouhodobé odběry vzorků jehličí z dvou modelových lokalit pro následné hodnocení schopnosti sorpce POPs do této biotické matrice. Po skončení experimentů bude cílem vyvinout metodiku, která bude sloužit k predikci environmentální koncentrace v ovzduší a následně k charakterizaci environmentálních rizik. Pro všechny výše uvedené plánované postupy jsou paralelně realizovány vstupní rešerše z odborné literatury. Po provedení podrobného průzkumu trhu byly připraveny podklady pro výběrové řízení expozičního systému, který bude následně sloužit pro kinetické experimenty hodnocení přestupu chemických látek přes biologické bariery.


Průběh výzkumného programu k 06/2010


Environmentální rizika, modely a informační systémySpuštěna první verze webového portálu GENASIS ( www.genasis.cz ). Analytický modul propojen s databází environmentálních dat (v první fázi s informacemi o POPs v ovzduší z mezinárodního programu EMEP a sítě MONET-CZ). Pilotní verze portálu je připravena pro testování softwarových nástrojů, které budou vyvíjeny v následujících etapách řešení projektu. Rešerše k vývoji inovované metody hodnocení a interpretace humánních rizik POPs (výskyt POPs v mateřském mléce, dietárních složkách a v dalších vybraných biologických matricích.). Realizována analýza potenciální expozice tekoucích vod z hlediska výskytu pesticidů v jejich povodí (srovnány dva modely) ve vztahu k biologickým indikátorům na úrovni struktury společenstev vodních bezobratlých.

Zpět